นโยบายความเป็นส่วนตัว

Priss and Peach Co., Ltd. หรือ “เรา” ซึ่งเป็นเจ้าของและดำเนินการเว็บไซต์ DekoGift.com นโยบายความเป็นส่วนตัวต่อไปนี้จะอธิบายถึงวิธีที่เราในฐานะผู้บริหารจัดการข้อมูล รวบรวม ใช้ เปิดเผย และดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการให้บริการของเราผ่านทางเว็บไซต์ www.dekogift.com ("Site")("เว็บไซต์") การอ้างอิงถึงเว็บไซต์ดังกล่าวในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้หมายรวมถึงผลิตภัณฑ์ที่พัฒนามาจากเว็บไซต์นี้ด้วย อาทิ เว็บไซต์สำหรับอุปกรณ์พกพาและแอปพลิเคชั่นต่างๆ ท่านได้ยินยอมให้เรารวบรวม ใช้ เปิดเผย และดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ได้ระบุไว้ในนโบบายความเป็นส่วนตัวนี้

เราจะทำการปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เมื่อถึงเวลาที่สมควร เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงไป ขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลและแนวทางการนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ จุดเด่นของเว็บไซต์ หรือความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี หากเราเปลี่ยนแปลงวิธีการรวบรวมหรือวิธีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล เราจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงนั้นให้ท่านทราบในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โดยจะระบุวันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ไว้ที่ด้านบนของนโยบายความเป็นส่วนตัว ดังนั้น ท่านจึงควรตรวจดูนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นประจำ เพื่อให้ทราบถึงนโบยายและแนวทางการปฏิบัติล่าสุดของเรา นอกจากนี้ เรายังจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ท่านทราบก่อนที่จะเริ่มมีการนำมาใช้ โปรดหยุดใช้เว็บไซต์ของเรา หากท่านไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงใดๆ ในนโยบายความเป็นส่วนตัว การเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้หลังวันที่ที่การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวมีผลบังคับใช้นั้นถือว่าท่านได้ยอมรับการปรับปรุงดังกล่าวแล้ว

เรารวบรวมข้อมูลอะไรบ้าง

เรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งท่านมอบให้แก่เราเมื่อใช้บริการเว็บไซต์ ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวรวมถึงชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล นอกเหนือจากนั้น เรายังรวบรวมข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตนของท่านซึ่งอาจเชื่อมโยงไปสู่ข้อมูลส่วนตัวของท่านได้ โดยข้อมูลดังกล่าวได้แก่ชื่อล็อกอิน รหัสตัวเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ (IP Address) ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ประเภทของระบบปฏิบัติการ สัญชาติ และรหัสผ่าน รวมไปจนถึงการตั้งค่าค้นหาที่เกี่ยวข้องกับการค้นหาสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานอินเทอร์เน็ตทั่วไป

เราปกป้องข้อมูลส่วนตัวของท่านอย่างไร

เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต เราได้นำกระบวนการทางด้านการปฏิบัติ ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ และทางด้านองค์การมาใช้อย่างเหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนตัวจากการทำลายที่เกิดขึ้นโดยอุบัติเหตุหรือผิดกฎหมาย การสูญหายโดยอุบัติเหตุ การดัดแปลงและการเปิดเผยหรือการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต

เราใช้ข้อมูลที่รวบรวมมาอย่างไร

เรานำข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่นๆที่รวบรวมผ่านทางเว็บไซต์มาใช้ เพื่อลงทะเบียนท่านกับเว็บไซต์ของเราและสร้างบัญชีผู้ใช้ของท่าน เพื่อสร้างสิ่งใหม่ๆซึ่งจะทำให้ท่านใช้บริการของเว็บไซต์ได้ง่ายยิ่งขึ้น และแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับบริการใหม่และข้อเสนอพิเศษได้อย่างทันท่วงที เราอาจจะติดต่อท่านเป็นระยะๆ เพื่อขอคำติชมเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ท่านได้รับจากการใช้เว็บไซต์ของเราเพื่อนำมาปรับปรุง เพื่อส่งจดหมายข่าวสาร

เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคลที่สามโดยไม่ได้รับการยินยอมจากท่าน เว้นเสียแต่เป็นการเปิดเผยข้อมูลดังที่มีระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือการเปิดเผยข้อมูลตามการอนุญาตทางกฎหมายของเขตอำนาจศาลใดๆ ที่เกี่ยวข้องดังจะกล่าวถึงด้านล่าง รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่จำเป็น อย่างไรก็ตาม เราขอสงวนสิทธิที่จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบริษัทหรือกลุ่มบริษัทพันธมิตรของเรา (ทั้งในและนอกประเทศของท่าน) ซึ่งรวมถึงพนักงานของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทพันธมิตร เอเย่นต์ และผู้แทนที่ไว้วางใจได้ของเราที่สามารถเข้าถึงข้อมูลนี้ได้โดยได้รับอนุญาตจากเราและจำเป็นต้องทราบหรือเข้าถึงข้อมูลนี้เพื่อดำเนินการให้บริการตามคำขอของท่าน (รวมถึงงานบริการลูกค้าสัมพันธ์) และเพื่อการตรวจสอบภายในองค์กร (การตรวจสอบบัญชีหรือการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด)

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยชอบด้วยกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการป้องกันตัวเองจากความรับผิดชอบ เพื่อปฏิบัติตามหมายศาล ตามกระบวนการยุติธรรม ตามหนังสือรับรองหรือเทียบเท่า ตามคำร้องขอจากเจ้าหน้าที่ผู้รักษากฎหมาย หรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจเพื่อสืบค้นการทุจริตหรือการกระทำที่ผิด หรือตามความจำเป็นอื่นๆ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่บังคับใช้ และเพื่อปกป้องสิทธิประโยชน์ทางกฏหมายของเรา รวมถึงเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ผู้ซื้อในเรื่องที่เกี่ยวกับยอดขาย การมอบหมายหน้าที่ และการโอนถ่ายอื่นๆ ของส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของธุรกิจหรือบริษัทของเรา นอกจากนี้ เรายังอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยชอบด้วยกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการบังคับใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับบริการของเรา หรือเพื่อปกป้องสิทธิ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของเรา ผู้ใช้ และผู้อื่น

นโยบายของเราที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีคุกกี้และเพจแท็กมีอะไรบ้าง

เมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราท่านจะเห็นการใช้คุกกี้และแท็กตามที่ได้อธิบายด้านล่าง เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้ชั่วคราว (Session Cookie) คุกกี้ถาวร (Persistent Cookie) และเพจแท็ก (Page Tag ) เพื่อรวมรวมและจัดเก็บข้อมูลบางประการเกี่ยวกับท่าน “คุกกี้” (Cookie) คือชิ้นข้อมูลขนาดเล็กที่เว็บไซต์ของเราส่งมายังเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านโดยเก็บไว้บนฮาร์ดไดร์ฟในคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งาน เพจแท็กคือชิ้นส่วนโค้ดที่อ่านและเขียนข้อมูลคุกกี้ ทั้งคุกกี้และเพจแท็คอาจมาจากเราและ/หรือร้านค้าบุคคลที่สามที่เราเลือกทำงานด้วย คุกกี้ชั่วคราวนั้นจะหายไปจากคอมพิวเตอร์ของท่านเมื่อปิดเบราว์เซอร์ ส่วนคุกกี้ถาวรจะยังคงอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านแม้หลังปิดเบราว์เซอร์ ทว่าสามารถลบออกได้ตลอดเวลาผ่านการตั้งค่าเบราว์เซอร์ การใช้คุกกี้และเพจแท็กเหล่านี้มีจุดประสงค์ต่างกันไป ตามที่ได้อธิบายตามส่วนอย่างเหมาะสมด้านล่าง

การยกเลิกการได้รับการแจ้งเตือน

หากท่านไม่ต้องการให้เบราว์เซอร์ยอมรับคุกกี้ หรือหากต้องการให้แจ้งเตือนเมื่อมีคุกกี้ถูกจัดเก็บบนคอมพิวเตอร์ของท่าน หรือต้องการลบคุกกี้ออกจากคอมพิวเตอร์โปรดปรับเปลี่ยนการตั้งค่าที่จำเป็นในอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ของท่านซึ่งโดยปกติแล้วสามารถทำได้ที่เมนู “ช่วยเหลือ” (Help) หรือ “การตั้งค่าอินเทอร์เน็ต” (Internet Options) หากท่านลบหรือปิดการทำงานของคุกกี้ผ่านการตั้งค่าเบราว์เซอร์ ท่านอาจไม่สามารถเข้าถึงการทำงานหรือใช้ส่วนที่สำคัญของเว็บไซต์นี้ได้ และต้องกรอกรายละเอียดสำหรับเข้าสู่ระบบอีกครั้ง โปรดทราบว่า การปฏิเสธคุกกี้ที่ส่งมาจากบุคคลที่สาม (กรุณาดูด้านล่าง) ไม่ได้หมายความว่า ท่านจะไม่ได้รับโฆษณาออนไลน์หรือถูกยกเว้นจากการวิเคราะห์ทางการตลาด แต่หมายความว่า เครือข่ายที่ท่านได้ปฏิเสธไปนั้นจะไม่เสนอโฆษณาที่ได้รับการปรับแต่งให้เข้ากับการตั้งค่าและรูปแบบการใช้งานเว็บไซต์ของท่านอีกต่อไป โปรดทราบว่า หากท่านล้างค่าคุกกี้ทั้งหมดบนเบราว์เซอร์ของท่านหรือใช้เบราว์เซอร์อื่นหรือคอมพิวเตอร์อื่น ท่านจำเป็นต้องตั้งค่าการปฏิเสธคุกกี้ใหม่อีกครั้ง